Sadwaande: Terminale thússoarch

24 April 2002

Dizze Sadwaande giet oer terminale thússoarch. We hearre fan twa famyljes dy't gebrûk makke ha fan frijwilligers fan de terminale thússoarch by in famyljelid. En we hearre fan de frijwilligers wêrom't se dit wurk dogge.