Sadwaande: Timemanagement

17 Novimber 1999

Dizze Sadwaande giet oer timemanagement. Elk hat it drok mei wurk en húshâlding. We prate mei kommissaris Ed Nijpels dy't al in jier foarút plant, sjogge by in kursus timemanagement en by it drokke skema fan in jonge húshâlding. En prate mei Twadde Keamerlid Annet van der Hoek en ûndernimmer Jos Paques oer de drokke aginda. Prinses op learzens krijt ien minút om te boadskipjen.