Sadwaande: Tinte

27 Juny 2001

Dizze Sadwaande giet oer tinten. Fiif ferneamde Friezen dogge in wedstriid yn wa't it fluchst in tinte opsette kin. De kandidaten binne Alvestêdefoarsitter Henk Kroes en syn frou, skûtsjeskipper Allard Syperda mei frou, sjonger Jaap Louwes mei freondinne, boargemaster Loekie van Maaren en fierljepster Antke van der Wal mei in freondinne. Prinses op learzens sit yn in caravan.