Sadwaande: Tomke

25 Oktober 2000

Dizze Sadwaande giet oer Tomke, it Fryske lêsbefoarderingsprojekt. We prate mei de inisjatyfnimmers, tekener en skriuwer fan de ferhaaltsjes en sjogge by de opnamen fan de stimmen foar it filmke. Ek hearre we oer it belang fan foarlêzen en it learen fan Frysk. Prinses op learzens leart ek Frysk.