Sadwaande: Topfroulju

13 Febrewaris 2002

Dizze Sadwaande giet oer topfroulju. We prate mei trije froulju oer de foar- en neidielen fan froulju yn de top fan it bedriuwslibben en hoe't dat mei de famylje te kombinearjen is. It binne Marijke Migo, direkteur Thialf, Marianne van Hall, baas by SKL en Jolanda van der Meulen dy't nei in karriêre keazen hat om by de bern te bliuwen. Floris siket it ek hegerop.