Sadwaande: Trouwe

23 Septimber 1998

Dizze Sadwaande giet oer trouwen. We sjogge benammen by de tariedingen: it útsykjen fan de jurk, it pak, de kapper en de fotoreportaazje. We prate mei in notaris en sjogge by in maatskip, in pear dat beide yn it boerebedriuw wurket. Ingrid folget it wurk fan de bûtengewoan amtner fan de boargerlike stân.