Sadwaande: Twillingen

05 Desimber 2001

Dizze Sadwaande giet oer twillingen. We prate mei trije twillingen fan trije generaasjes. Jan en Auke Smid ha itselde berop, Akke en Sjoerdsje Venema binne hast altyd by elkoar en Jacob en Pieter Miedema sille no foar it earst net nei deselde skoalle ta. Se fertelle oer de foar- en neidielen. Floris is fansels ek in twilling.