Sadwaande: Unthâld

03 Jannewaris 2001

Dizze Sadwaande giet oer it ûnthâld. We sjogge dat bern goed binne yn ûnthâldspultsjes, leare oer it ûnthâld fan in neuropsycholooch en sjogge yn de Ielannen yn Snits dêr't deminte minsken wenje. En we prate mei histoarikus Johan Frieswyk dy't ûndersyk dien hat nei de oarloch. Hy fernaam dat guon minsken dat ferjitten binne of de saken ferdraaie. Prinses op learzens ferjit ek wat.