Sadwaande: Waadrinne

26 Juny 2002

Dizze alderlêste Sadwaande giet oer waadrinnen. De hiele ploech fan Sadwaande rint fan Holwert nei It Amelân. Ingrid praat ûnderweis mei de gidsen en we leare oer de skiednis fan Wadloopcentrum Friesland. Ek sjogge we by gidsen yn oplieding dy't by de tocht oer de floara en fauna fertelle. Floris rint fansels ek mei.