Sadwaande: Wenje

10 Novimber 1999

Dizze Sadwaande giet oer wenjen. We sjogge by ferskate wenfoarmen. Joke Keizer yn Ljouwert ferhiert al jierren meubilearre keamers. En we sjogge by twa froulju, de iene wennet yn in wengroep, de oar wennet yn in foarm fan Centraal Wonen. En we sjogge by Heemstra State yn Oentsjerk dêr't âlderein wennet, mar yn itselde kompleks ek bso is en de muzykskoalle sit. It duo Prinses op learzens kin net kieze.