Sadwaande: Ynternet

15 Maart 2000

Dizze Sadwaande giet oer ynternet. Hieltyd mear minsken ha ynternet, mar hoe kinst al dy ynformaasje it bêste brûke? We prate deroer mei kommunikaasje-saakkundigen en sjogge by kompjûterles op skoalle. En in skipsbouwer brûkt it ynternet ek om syn Amerikaanske opdrachtjouwer op de hichte fan de bou te hâlden.