Skriuwers oer SC Heerenveen

17 Juny 2001

Mar leafst trije boeken ferskynden der yn 2001 oer fuotbalclub SC Heerenveen. Eppie Dam makke in libbensportret fan trainer Foppe de Haan. Wio Joustra en Yme Kuiper beskreaunen yn harren boek it sukses fan it moderne Hearrenfean, yn it ljocht fan de rike fuotbaltradysje út de Abe-jierren. En skriuwer Kees 't Hart rûn in jier mei de club mei. Syn ympresje ferskynde as in spesjaal nûmer fan it fuotbaltiidskrift Hard Gras. Yn dit programma wurde de skriuwers folge en hearre we hoe't sy tsjin de club en de trainer oansjogge.