Under Fjoer 0201 Foarbeskôging

05 Novimber 2003

Femke, Gringa, Roelof, Nynke, Douwe Gerlof en Tetje meitsje har ree foar in fjouwertal petearen mei bekende Nederlanners. Alle gasten binne minsken dy't allegear yn in oare dissipline, op de ien of oare wize in súksesferhaal te fertellen ha. In ferhaal dat keppele wurdt oan de ambysjes, idealen en dreamen, mar ek oan fragen en twivels fan de ynterviewers sels. Presintaasje Miranda Werkman.