Under Fjoer 0204 Jack Kooistra

26 Novimber 2003

Friesch Dagblad-sjoernalist en nazi-jager Jack Kooistra is de tredde gast. Hy wurdt ûnderfrege oer syn driuwfearren om goed in heale iuw nei de Twadde Wrâldoarloch noch sa fanatyk te sykjen nei oarlochsmisdiedigers. Kooistra komt der plan-út foar út dat wraak syn belangrykste motyf is. Troch de ynterviews slagget Kooistra deryn om de skepsis by de jongeren om te setten yn bewûndering foar syn hanneljen.