Wyn op Woansdei: Plomfeehâlders en hinnen

22 Maart 2006

In programma út 2006 oer de gefolgen fan in driigjende fûgelgryp foar hinneboeren, hinnefangers en hinneslachters. Programmamakker Albert Jensma gie mei in ploech hinnefangers op paad en frege oft se har ek soargen meitsje oer de fûgelgryp. De hinnen dy't de Harekiten fange, geane nei hinneslachterij Frisia yn Haulerwyk om ferwurke te wurden. Wat dogge de mannen fan Frisia om it firus bûten de doar te hâlden? Hinnefokker Piet Faber fan Nijeberkeap kriget al pikefel as hy in keppel guozzen fleanen sjocht.