Wyn op woansdei: Vegelinbuert

02 Oktober 2002

Programmamakker Annet Huisman giet op ekspedysje yn de Vegelinbuert. Dizze âlde stedswyk fan Ljouwert sil al jierren plat, mar it avesearret mar net. In protte bewennersleed is it gefolch. Krotterige hûzen, kreakers, drugs en rotten meitsje dat eltsenien skjin syn nocht hat. It bewennersplatfoarm pakt de gemeente oan, Annet giet achter de húskemelkers oan, mar dy jouwe net thús. Se praat mei tal fan bewenners en folget in aksjedei fan de bewenners dêr't politisy in rûnlieding troch de wyk krije.