Wyn op woansdei: Scouting

13 Novimber 2002

Annet Huisman dûkt yn de wrâld dy't scouting hjit. Scouting (foarhinne de paadfinerij) is in wrâld fol koades, tradysjes en noarmen. Tink mar ris oan de unifoarmen, it iepenjen mei de flagge en de belofte dy't scouts ôflizze moatte. Noarmen en wearden stean op 't heden folop yn de aktualiteit. Dat smyt de folgjende fraach op: is scouting HOT?