Wyn op Woansdei: Wyldemerk

09 Febrewaris 2005

Programmamakker Annet Huisman dûkt yn de problematyk fan de Wyldemerk. Yn dit natuergebiet fan Steatsboskbehear yn de gemeente Gaasterlân-Sleat binne plannen om in nije campus te bouwen foar probleemjongeren. Foar- en tsjinstanners komme oan it wurd lykas boer Andries Folmer dy't as buorman tsjin it plan is, wylst syn boerbuorman Johannes Boonstra it lân ferkocht hat foar it plan. Rick Steur (CVO Fryslân) en inisjatyfnimmer Herriet Weegenaar lizze har ideeën út, basearre op de Eagle Rock School. Ek komme oare bewenners oan it wurd en de polityk.