40 jier Fûgelwacht

08 Maart 1988

Leny Dijkstra fertelt yn dizze útstjoering fan skoaltelevyzje oer de fûgelwacht en wat sy dogge. De fûgelwacht hat ferskate wurksumheden en wurkje ek tegearre mei boeren. Nêstkastkes ophingje, ljipaaien beskermje en de bosken yn, it heart der allegearre by. Mar foaral it dwaande wêzen mei natuer heart echt by in fûgelleafhawwer.