LTV: Aaisykje + neisoarch

13 April 1997

Yn de dokumintêre ‘Aaisykjen en neisoarch’ gean jo it fjild yn mei in aaisikersklub, dêrneist fertelt boer Theun Talsma hoe't er buorket mei greidefûgels op Skiermûntseag en dr. Henny van der Windt sjocht nei de situaasje fan neisoarch bûten Fryslân.