Breedbyld: Diskusje ljipaaisykje

28 Maart 2000

Hoe moat it mei de ljip en syn aaien? Al jierren besteane der diskusjes oer it sykjen fan ljipaaien. Is it sykjen no posityf of negatyf foar de ljip? Dizze útstjoering fan Breedbyld mei in diskusje tusken de manlju: Sake Roodbergen, Jaap van Zorge, Hepke Bijma en Sicko Heldoorn moat mear ynsicht jaan yn de takomst fan it ljipaaisykjen.