Brekking: mei in aaisiker op paad

25 Maart 2003

Aaisiker Hyltsje Brink siket aaien ûnder suver subtropyske omstannichheden. It liket miskien moai waar om ljipaaien te sykjen, mar de echte kenners witte dat troch de droechte de ljippen minder aaien lizze.