Baas Boppe Baas 0102: Oars as Oaren

01 Jannewaris 2001

Beant Baas komt de ideale skoansoan foar syn dochter Afke tsjin. Mar Afke sit lykwols mei in grut geheim. Hoe moat se dit fertelle oan har âlden?