Baas Boppe Baas 0210: It lintsje

11 Novimber 2002

Dramasearje oer de famylje Baas mei Beant Baas, Joukje Baas, Sjoerd Baas, Talieta, Cynthia Baas, Afke Baas en Bennie. Ferskate klups út it doarp fan Beant hawwe in oanfraach yntsjinne foar in lintsje. Beant seit dat hy gjin lintsje ha wol, mar stikem liket it him wol wat. Sil hy it lintsje krije?