Boppedat: 40 jier ûntwerpen fan Abe Bonnema

17 April 1998

Arsjitekt Abe Bonnema fan Hurdegaryp (1926-2001) hat hiel wat gebouwen ûntwurpen, fariearjend fan lytse wenhuzen oant prestisjeuze projekten, lykas it hege kantoargebou fan Nationale Nederlanden yn Rotterdam. Fjirtich jier funksjonalistysk bouwen fan Abe Bonnema stiet sintraal yn in boek dat yn 1998 útkaam. Nei oanlieding dêrfan socht Omrop Fryslân de arsjitekt op.