Boppedat: Kearewear 1997

06 Juny 1997

Piter Boersma bewurke it boek en toanielstik Les jeux sont faits fan Jean-Paul Sartre ta it stik Kearewear, dat yn 1997 opfierd waard as it iepenloftspul fan Wergea.