Boppedat: majoar Marijke Waalkens

03 July 1998

Yn Boppedat praat Simone Scheffer mei majoar Marijke Waalkens fan de fleanbasis. Se giet nei 33 jier by definsje wurke te hawwen mei pinsjoen.