Boppedat: orizjinaliteitskommisje

30 July 1999

De Kommisje-Amels bewaakt de orizjinaliteit fan de wedstrydskûtsjes. Der moatte wer roefkes yn, dêr't eartiids de skipper en syn famylje yn wennen.