Boppeslach: Waterpoort Boys - Potetos

02 Juny 1997

Waterpoort Boys stride om in plakje yn de twadde klasse sneonsfuotbal. Se moasten it opnimme tsjin it Grinslanner Potetos.