Boppeslach: Wolvegea - Ljouwert 2007

28 Maaie 2007

Yn maaie 2007 troffen de fuotbalteams fan Wolvegea en Ljouwert inoar op it sportpark fan GAVC yn Grou, foar de beslissingswedstryd dy't útmeitsje moast hokker ploech it folgjende seizoen promovearre nei de earste klasse snein.