De kraak en de film

04 Maaie 2003

We sjogge mei belutsenen werom op de film 'De Overval 'út 1962 oer de ferneamde aksje fan it ferset dêr't 51 finzenen sûnder geweld by befrijd waarden út de Blokhúspoarte yn Ljouwert op 8 desimber 1944. Neist sênes út de film binne der ek bylden achter de skermen te sjen. Ald-fersetsstriders Goffe Hoogsteen en Jelle Visser komme oan it wurd, mar ek senarist Lou de Jong, regisseur Paul Rotha en akteurs Piet Römer en Kees Brusse. De film wie in grut sukses.