De lêste lûden fan in taal: It stille lân (I) (diel 4)

09 Desimber 2001

Rige fan fiif programma's oer bedrige talen yn East-Europa. Yn dit fjirde diel binne we yn Kasjoebië, yn it noarden fan Poalen (by Gdansk). It Kasjoebysk is in Slavyske taal, tal fan dialekten binne útstoarn. It wie in ynformele thústaal mar de lêste jierren wurdt it wer ûnderwiisd op skoallen. We hearre oer de skiednis fan de Kasjoeben en sjogge yn Feanwâlden dêr't in delegaasje op besite is op de twatalige skoalle dêr.