De lêste lûden fan in taal: memmetaal (diel 3)

02 Desimber 2001

Rige fan fiif programma's oer bedrige talen yn East-Europa. Yn dit tredde diel sjogge we by de Joadske mienskip yn Sint Petersburg yn Ruslân. Ek it Jiddysk is in minderheidstaal. We sjogge û.o. yn de synagoge en yn in museum oer de Twadde Wrâldoarloch. Yn it Poeskjinhûs binne opnamen út begjin 1900 fan minsken dy'ty Jiddysk prate.