Hjoed: Swam yn doarpshûs Sigerswâld

06 Febrewaris 1997

In drama foar it doarpshûs yn Sigerswâld yn 1997. Besikers fernamen dat de flier wat slop waard. Nei ûndersyk die bliken dat de houten flier hast folslein ferrotte wie fanwege oantaasting troch in hússwam.