It Doarp: Hieslum

27 Maaie 1999

Portret fan it doarp Hieslum en syn 70 ynwenners. Ien dêrfan is Gatze Labordus, hy sammelet alles dêr't roazen op steane, fan diggelguod oant tekeningen. It doarp hat ek in boerecamping fan de famylje Heeres, in boatsjebetimmerer en in komponist. Alle jierren betinke se de omkommen bemanning fan in yn 1943 delstoarte Lancaster. It doarp hat in toanielferiening en in modelfleanklup.