It Doarp: Westergeast

03 Juny 1999

Portret fan it doarp Westergeast en syn ynwenners. We sjogge Johannes Boersma dy't tal fan gebouwen út it doarp tekene hat en koster Harm Bergsma fertelt oer de tsjerke. Yn it doarp is in doarpshûs, Fokkema's Pleats, der binne twa campings, in galery, in jachtbouwer, in jachthaven en in ljeskâns. In skoalle is der net, bern geane nei De Trieme. Tal fan ynwenners komme oan it wurd en fertelle oer har hobbys. We sjogge û.o. by de samling fan opsette bisten en poppen.