It Doarp: Poppenwier

17 Juny 1999

Portret fan it doarp Poppenwier en syn 180 ynwenners. Bysûnder is dat it doarp de tsjerke behâlden kinnen hat, mei in spesjaal oerwurk. Der is ek noch in ferskûle menistetsjerke. It doarp ken in eigen fariant fan kuorbal en hat sels in doarpshûs boud foar de jeugd en de ferieningen. De doarpshistoarikus fertelt oer eardere tiden. Der binne gjin winkels,de SRV-wein komt yn it doarp.