Lân fan Dream en Winsken: diel 3, Friesland yn Wisconsin en Vriesland yn Michigan

13 Febrewaris 2000

We sjogge by Friezen dy't emigrearre binne nei de stêden Friesland yn Wisconsin en Vriesland yn Michigan. Yn Friesland (W) moetsje we Melle en Akke Hoffman dy't noch Frysk prate en yn Vriesland (M) moetsje we Bill Tuinstra, oarspronklik fan It Hearrenfean. Beide mannen fertelle oer de emigraasje, de famylje, de rol fan de taal en it plak dêr't se no wenje. Op de toernee fan it Burgumer Manljuskoar komme se ek yn dizze plakken. By de konserten treffe Friezen om utens inoar.