LTV: Yn it sicht fan de frijheid

01 Maaie 1995

Op 11 april 1945, fjouwer dagen foar de befrijding fan Fryslân, waarden by de brêge oer it Van Harinxma-kanaal by Dronryp trettjin minsken deasketten. Der wiene alve fersetsminsken by; ien fan harren oerlibbe it fjoerpeloton. Yn 1995 makke Omrop Fryslân in rekonstruksje fan dit drama by Dronryp; dizze is yn 2005 herhelle.