In Minskelibben: Dirk Lont

21 Novimber 1999

Geart de Vries praat mei oannimmer Dirk Lont. As jonge fan 14 kaam er nei de legere skoalle by syn heit yn it bedriuw op It Bilt. Hy woe wol leare mar dêr wie gjin jild foar. Heit hie in ûnderhâldsbedriuw en wurke foaral foar de agraryske sektor. It bedriuw is ûnderwilens útgroeid ta in boubedriuw mei sa'n 100 wurknimmers en yn hiel Fryslân ha se tal fan huzen boud. Lont fertelt oer syn wurk en libben.