In Minskelibben: Jan Murk de Vries

17 Oktober 1999

Geart de Vries praat mei keunstner Jan Murk de Vries yn syn atelier oer syn libben en wurk. De yn 1919 berne Boalserter wurke in soad yn opdracht, grutte ruten, mar makke ek frij wurk, skilderijen. Mei it each op syn kommende 80ste jierdei sjocht er werom op syn libben.