In Minskelibben: Mieke Andela-Bauer

19 Septimber 1999

Geart de Vries praat mei Mieke Andela-Bauer. Dizze boeredochter út Limboarch kaam nei de Twadde Wrâldoarloch nei Fryslân en moete har man yn Tritsum. Se wie learares en maatskiplik aktyf. Fan 1976 oant 1986 siet se foar de CDA yn de Twadde Keamer. Noch altyd is se aktyf, no foar âlderein. Se fertelt oer har libben en driuwfearren.