Myn Domyn: Leauwige Eva Doustra

19 Oktober 2005

Portret fan Eva Doustra. Se is 22 jier, wennet yn Ljouwert, studearret kommunikaasje en leaut yn God. We sjogge by har tsjerke, de frijmakke grifformearde tsjerke, en by har koar en har bybaan as model yn in breidsmoadeshow. Se fertelt oer wat it leauwe foar har betsjut. We sjogge dat se yn ûndertrou giet mei har freon dy't der earst wol muoite mei hie dat seks pas nei it houlik mei neffens it leauwe.