No Wy: Lauwers College

01 Septimber 1998

Yn it jongereinprogramma No Wy lit programmamakker Freddy Veenstra de jongerein oan it wurd. Yn dizze ôflevering meitsje learlingen fan it Lauwers College yn Bûtenpost in film oer NME, Natuurlijke Medische Epidemie. Learlingen wurde siik en se sykje nei in medisyn. Tagelyk meitsje de learlingen ek in film oer de projektwike NME, Natuur Milieu Educatie, dy't op skoalle hâlden wurdt. Dêryn is omtinken foar it miljeu, lykas it skieden fan ôffal. Se freegje leararen wêrom't dy mei de auto nei skoalle komme wylst se mar in pear kilometer fierderop wenje.