No Wy: Marne College

11 Juny 1998

Yn it jongereinprogramma No Wy lit programmamakker Freddy Veenstra de jongerein oan it wurd. Yn dizze ôflevering De Tas folgje we learlingen fan it Marne College yn Boalsert dy't sels in film meitsje oer in tas. De film lit in dei út it libben fan in skoaltas sjen, lykas ûnderweis mei de bus en op skoalle by it tekeneksamen. Regisseur Leslie Piggott, kameraman Yde Vrieswyk en haadrolspylster Berber Sieperda fertelle oer it meitsjen fan de film.