Sa seach ik Fryslân 9: Jonne Severijn

19 Juny 1994

Rige programma's dêr't Geart de Vries mei Fryske filmmakkers praat en hoe't sy Fryslân sjogge. Yn diel njoggen Jonne Severijn. Hy makke portretten fan keunstners en skriuwers foar it programma Beeldspraak fan de NOS. We sjogge fragminten fan 'Rob Nieuwenhuis en de schim van Piet Paaltjens' oer de dûmny/dichter Francois Haverschmidt (1976) en 'Jopie Huisman, hetgeen niet is kan niet geteld worden' oer de skilder (1979). Ek makke er in searje oer de feanterij 'Bruin Goud'. We sjogge by de opnamen dêrfan.