Sadwaande: Mûnen

01 Maaie 2002

Dizze Sadwaande giet oer mûnen. Fryslân hie in soad mûnen en der binne no ek in soad mûnen. We sjogge by ferskate types lykas de wettermûne (yn de polder) en de yndustrymûne (foar nôtmealjen of houtseagjen). We hearre oer de skiednis fan de mûnen en sjogge hoe't in mûne krekt wurket. Dat dogge we yn Wânswert, Drylts en Wâldsein. Op it Friesland College knappe learlingen in mûne op. Floris hat fansels ek wol wat mei mûnen.