Simmer 2000 Slachtemaraton, foarútblik

07 July 2000

Yn dit programma sjocht Gerard van der Veer foarút nei de earste Slachtemaraton. Ut in tinte wei by de seedyk yn Easterbierrum praat er û.o. mei inisjator Peter Karstkarel. Ek in portret fan twa freondinnen, Annie Brinksma en Carol Tierman út Amearika, dy't de tocht rinne. Ek in petear mei Franke Dijkstra dy't as jonkje fan fiif jier nei Brazilië emigrearre. Rients Gratama draacht in gedicht foar en der is muzyk fan De Bazuin út Tsjummearum.