Sinteklaas yn AZC

25 Novimber 2004

It is wichtich dat allochtoane bern leare oer Nederlân. It Wolkentheater organisearret mei dizze gedachte in foarstelling oer Sinteklaas foar de bern fan it AZC yn Dokkum.