Sinteklaasyntocht yn Snits

12 Novimber 2005

Yn 2005 wie de lanlike yntocht fan Sinteklaas yn Fryslân. Tsientûzenen minsken kamen nei Snits om Sinteklaas te sjen. De bern wiene wol senuweftich om’t it der even op like dat Sinteklaas net komme soe. Hy wie de wei kwyt…